Planets Sun prnمجتمع مسکونی و توریستی نوسا کیش، هرمزگان-ایران، از پروژه های انجام شده در شرکت مهندسان مشاور ارگ بم کرمان